... ...
Email
Titulka

Kontrola originality

Príprava na kontrolu originality

Informácie, ktoré Vám chceme v rámci tohto príspevku poskytnúť, majú poslúžiť ako jednoduchý návod na plynulé absolvovanie kontroly originality Vášho vozidla.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na kontrolu originality vozidlo čisté a nezaťažené. Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť stanovené doklady.

Prečo navštíviť naše pracovisko kontroly originality

Už od začiatku svojej činnosti sme sa rozhodli poskytovať služby v tejto oblasti úplne novým spôsobom orientovaným na potreby zákazníka. Vďaka dostatočnej kapacite kontrolnej linky, objednávaciemu systému a zodpovedajúcemu počtu zamestnancov nemusíte strácať veľa času čakaním.

Zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Odborný posudok má 15-dňovú administratívnu platnosť. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle do 15 dní od poslednej KO vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov. Po tejto lehote bude vozidlo podrobené kompletnej KO.

Spôsobilosť vozidla na premávku po pozemných komunikáciách

Zákon ustanovuje „technickú spôsobilosť“ vozidla a „spôsobilosť“ vozidla na premávku po pozemných komunikáciách. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale pokiaľ boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo konštrukcie, je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé. V súlade s § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom a vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.

Kedy kontrolu originality nie je možné vykonať?

  • Ak nepredložíte ustanovené doklady

email

home