... ...
Email
Titulka

Technická kontrola

Doklady potrebné ku kontrole vozidla
a) Technická kontrola pravidelná a administratívna

  • a) osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo
  • b) jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
  • c) platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
  • d) protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu). Pozn.:
  • e) pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

b) Technická kontrola opakovaná

doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v jednotlivých odsekoch a) až e)) a protokol z predchádzajúcej kontroly. Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.Pri chybe zo skupiny 200 – brzdy, sa opakujú všetky kontrolné úkony skupiny 200. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

c) Technická kontrola zvláštna

osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou.

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

Nechajte si spraviť kópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu, pričom však kópia musí byť overená príslušným dopravným inšpektorátom.

e-mail

home